Mycena parabolica(ラッシタケ科クヌギタケ属) 

画像参考サイト:Mycoquebec

TOP