TOP
画像参考サイト:Mycoquebec
Mycena parabolica(ラッシタケ科クヌギタケ属)